• مديريت سايت
توسعه اقتصاد روستايي، راه نجات اقتصاد كُردستان
تاريخ : 1395/04/20
اقتصاد روستايي از جمله عوامل مهمي است كه مي تواند در رشد و توسعه اقتصاد يك كشور از جمله ايران موثر باشد، اهميت اين امر تاحدي است كه به عقيده كارشناسان بايد شرايطي فراهم كرد تا مردم ما از شهرها به سمت روستاها مبادرت به مهاجرت معكوس كنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان بسيج سازندگي كردستان، اقتصاد روستايي اصول مسائل اقتصادي را در محدوده جغرافيايي روستا مطرح مي ‌كند و به عبارت ديگر عبارت است از كليه فعاليت هاي فردي و اجتماعي كه در محيط روستا به منظور گذران زندگي و تامين رفاه روستاييان به وقوع مي‌ پيوندد.اقتصاد روستايي از جمله عوامل مهمي است كه مي تواند در رشد و توسعه اقتصاد يك كشور از جمله ايران موثر باشد، اهميت اين امر تاحدي است كه به عقيده كارشناسان بايد شرايطي فراهم كرد تا مردم ما از شهرها به سمت روستاها مبادرت به مهاجرت معكوس كنند.به هر حال در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، تشكيل و حمايت از صندوقهاي تعاون روستايي مي تواند علاوه بر ايجاد اشتغال،افزايش توليد داخلي و ممانعت از رشد مهاجرت از روستا به شهرها، نقش عمده اي در استقلال كشور عدم وابستگي به خارج از كشور داشته باشد.در استان كردستان مجموعا 160 شركت تعاوني روستايي فعاليت دارند كه داراي 700 كارمند و بيش از 60 ميليارد ريال سرمايه اسمي هستند.اين شركت هاي تعاون روستايي در زمينه خريد تضميني گندم ،تامين آرد روستايي اعم از نانوايي و خانه پزي،تامين وام هاي سلفي و ارزاق عمومي،كود شيميايي،مخصوصا تامين بذر كشاورزان استان، دامداري و مراكز عرضه محصولات كشاورزي كارهاي اساسي انجام داده است.رهبر معظم انقلاب، سي ام بهمن ۹۲ با ارائه الگويي ۲۴ بندي با عنوان "سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي”، چاره مشكلات اقتصادي را استفاده بهينه از ظرفيت هاي عظيم داخلي دانستند كه درسايه آن چرخ اقتصاد كشور با استعدادهاي سرشار معنوي، مادي و ذخائر و منابع غني و متنوع به گردش در مي آيد.به گفته كارشناسان يكي از اين ظرفيت ها نقش آفريني روستاييان در تحقق اقتصاد مقاومتي است به طوري كه اكنون بخش عمده اي از توليدات داخلي از جمله كشاورزي بر دوش اين قشر پر تلاش قرار دارد.از اين رو اگر دولت از اين ظرفيت ها به ويژه در زمينه توسعه صنايع تبديلي، پرداخت تسهيلات ارزان و كسب و كار خانگي در روستاها حمايت كند، به طور قطع وابسته نبودن به درآمدهاي نفتي دور از انتظار نخواهد بود.اهميت اقتصاد روستايي گروه هاي جهادي بسيج را نيز درگير خود كرده است، سردار نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين كشور در اين باره مي گويد: امروز مسئله حاشيه‌نشيني يكي از بزرگترين كارهاي گروه‌هاي جهادي است و بايد بررسي شود كه اين افراد چه مشكلاتي در روستاي خود داشته‌اند كه مهاجرت كرده‌اند و سپس براي حل آن مشكل اقدام كنند.سردار نقدي تصريح كرد: احياي اقتصاد روستايي مهم‌ترين وظيفه گروه‌هاي جهادي است در واقع گروه جهادي اساس اقتصاد منطقه محروم را به حركت در مي‌آورد و محروميت‌ها را به شكل ضربتي حل كند.وي افزود: نبايد گروه جهادي به روش صرفاً سنتي عمل كند، به عبارتي گروه جهادي بايد از آبروي خود مايه بگذارد و محصولات روستاييان مناظق محروم را به بازار برساند و عرضه كند.‌دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيازمند تلاش جدي و همه جانبه است و تا زماني كه تمامي اقشار جامعه در مسير پيشرفت متناسب با جايگاه خود قرار نگيرند، بهبود شاخص هاي كمي در اغلب موارد تنها موجب توزيع نامناسب و ناعادلانه امكانات و درآمدها و ايجاد دوگانگي اقتصادي و اجتماعي خواهد شد

حجم : 10818
عرض : 275
ارتفاع : 181
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
استان ها
لينكستان