• مديريت سايت
«سلامت» و «توريسم درماني»، حلقه مفقوده عملكرد دولتي‌ها در كُردستان
تاريخ : 1395/06/01
منبع اخبار : روابط عمومي سازمان بسيج سازندگي ,
مسئوليني كه مي خواهند كم كاري هاي خود را با تبليغات بپوشانند بايد پاسخگو باشند كه چرا كردستان در حوزه سلامت نيز از ديگر استان هاي كشور عقب افتاده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان بسيج سازندگي كردستان، دولت روحاني توسعه حوزه سلامت و قابل دسترسي تر شدن امكانات درماني را يكي از دستاوردهاي مهم خود خوانده است و بارها در مورد آن تبليغ كرده است.اگر اين امر صحت داشته باشد حداقل در استان كردستان نمودي نداشته است و گويا كردستان اين بار نيز مورد كم توجهي و ظلم واقع شده است.استاندار كردستان در ديدار با وزير داخله اقليم كردستان عراق از توانمندي هاي درماني و پزشكي استان كردستان سخن گفته بود و افزوده بود: در سنندج و ديگر شهرهاي استان امكانات درماني خوبي داريم و اين در حالي است كه بسياري از مردم اقليم به تهران و ديگر شهرهاي ايران سفر مي كنند و ما اين امكان را داريم كه توريسم درماني را با اقليم كردستان گسترش دهيم.شايد عدم حضور عراقي ها در استان كردستان براي درمان و پيگيري امور پزشكي در واقع به اين دليل است كه امكانات پزشكي ما از ديگر استان هاي كشور پايين تر است وگرنه چه لزومي دارد كه مسافراني كه براي درمان به ايران آمده اند و توان سفرهاي طولاني ندارند رنج راه زياد را به جان بخرند و به جاي كردستان به استان ديگري براي درمان بروند.جدا از اين نشانه و دليل متقن اما سخنان روز شنبه مديركل بيمه سلامت استان كردستان در مورد وضعيت نامطلوب بهداشت و درمان استان حجت را برهمگان تمام مي كند.انور اسماعيلي كه اظهارات وي را رسانه هاي استان منتشر كرده اند گفته است كه استان كردستان در حوزه سلامت هم از حيث كمي و هم از حيث كيفي با مشكل جدي مواجه است.وي استان كردستان را در حوزه سلامت در ميان استان هاي آخر كشور بيان كرده و گفته است: در زيرساخت هاي حوزه سلامت نسبت به ميانگين كشوري عقب هستيم و با وجود اينكه دولت بيمه رايگان ارائه مي دهد اما به دليل نبود زيرساخت هاي لازم، خروجي چنداني در اين حوزه ديده نمي شود.نمايندگان دولت در كردستان گويا براي كم كاري هاي خود علاقه زيادي به تبليغات، هياهو و جنجال دارند تا ادعا كنند كه دولت در كردستان دستاوردي داشته است و حتي تا اينجا پيش مي روند كه استان مي تواند در حوزه سلامت پذيراي افرادي از كشورهاي ديگر نيز باشد.در اين زمينه حتي معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي 18 خرداد امسال در رسانه ها خبر از رشد 15 درصدي توريسم درماني در كردستان داده بود و گفته بود كه با توجه به امكانات مناسب بيمارستاني و ارتقاي تخصص هاي پزشكي در كردستان، سال گذشته بيش از 276 نفر از كشورهاي از بيماران كشورهاي همسايه از جمله عراق در استان كردستان معالجه و درمان شدند.اين سخنان حتي با سخنان استاندار كردستان كه در ابتداي اين نوشتار آورده شد نيز در تناقض است چرا كه زاهدي با وجود اينكه مدعي شده بود امكانات پزشكي مناسبي در كردستان داريم اما اذعان كرده بود كه بسياري از مردم اقليم براي درمان به تهران و ديگر شهرهاي ايران سفر مي كنند.حال شواهد و سخنان مديركل بيمه سلامت همه ادعاهاي مسئولين دولتي در استان كردستان را مورد سئوال قرار مي دهد.مسئوليني كه مي خواهند كم كاري هاي خود را با تبليغات بپوشانند بايد پاسخگو باشند كه چرا كردستان در حوزه سلامت نيز از ديگر استان هاي كشور عقب افتاده است.

حجم : 6174
عرض : 275
ارتفاع : 105
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
استان ها
لينكستان