برداشت زعفران در دهگلان به روايت تصوير
عكس : علي دهقان
1395/09/09