ويزيت رايگان950 نفر از روستاهاي محروم سقز
عكس : علي دهقان
1395/09/09