بازديد روساي دانشگاه هاي استان كردستان از فعاليت دانشجويان جهادگر
عكس : علي دهقان
1394/06/19