• مديريت سايت
  اشتغال زايي براي 260 نفر در كارگاه صابون سازي توسط بانوي كردستاني/ علاقه به ...
  برگزاري نمايشگاه محصولات عرصه اقتصاد مقاومتي بسيج سازندگي در دزلي
  بهره برداري از دو هزار طرح بااعتبار 220ميليارد ريالي دركردستان
  عمران و آباداني در راس برنامه هاي بسيج سازندگي است/رفع محروميت و زدودن چهره فقر از ...
  اقتصاد مقاومتي
  اردوهاي جهادي
  تازه ها
  استان ها
  لينكستان